Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Oznámenie o výrube

Dátum: 15.01.2018

1. Žiadateľ RIMO, s.r.o:

MESTO ILAVA
, podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Ilava, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, alebo elektronicky na adresu: bozena.rendekova@ilava.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: RIMO, s.r.o., Roľníckej školy 1, 945 01 Komárno, IČO: 35 861 185,   podali žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  na pozemku: p. č. KN-C 153/1 v k. ú. Ilava  podľa   § 47 ods. 3 písm. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začína dňom 15.01.2018.


2. Detský domov, M. Nešpora:

MESTO ILAVA, podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny      v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Ilava, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, alebo elektronicky na adresu: bozena.rendekova@ilava.sk v lehote           5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Detský domov, M. Nešpora 104/16 0109 01 Ilava - Klobušice, podali žiadosť           o vydanie súhlasu na výrub drevín  na pozemku: p. č. KN-C 220 v k. ú. Klobušice  podľa              § 47 ods. 3 písm. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začína dňom 15.01.2018.

-rend-