Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Oznámenie o výrube stromov

Dátum: 17.03.2017

MESTO ILAVA, podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny      v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Ilava, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, alebo elektronicky na adresu: bozena.rendekova@ilava.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ:Ľubomír Egly, Kpt. Nálepku 206, 018 41 Ilava, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemku: p. č. KN-C 1310 v k. ú. Ilava, podľa § 47 ods. 3 písm. zákona  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.

Správne konanie začína dňa  17.03.2017.

-rend-