Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Dátum: 05.03.2018

IMMO-Log-SK Alpha s.r.o.

MESTO ILAVA, podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Ilava, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, alebo elektronicky na adresu: bozena.rendekova@ilava.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ:
IMMO-Log-SK Alpha s.r.o., IČO: 36 531952, so sídlom: Trnavská cesta 41/A,  831 04 Bratislava v zastúpení na základe plnej moci PROMA s.r.o., IČO: 31 621252, so sídlom: Bytčická 16/3492, 010 01 Žilina žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín  na pozemku: p. č. KN-C 1818/3, 1818/8 zastavané plochy a nádvoria, KN-C 1818/43 ostatné plochy v k. ú. Ilava, podľa § 47 ods. 3 písm. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začína dňa 05.03.2018.

Mgr. Peter Čiernik

MESTO ILAVA, podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny      v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Ilava, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, alebo elektronicky na adresu: bozena.rendekova@ilava.sk v lehote           5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Mgr. Peter Čiernik, Záhumenská 495, 019 01 Ilava podal žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  na pozemku: p. č. KN-E 2037/501, KN-E 2038/501, KN-E 2039/501 KN-E 2040/501 v k. ú. Ilava  podľa § 47 ods. 3 písm. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začína dňom 07.03.2018.

-rend-