Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Dátum: 18.02.2019

 

MESTO ILAVA, podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny      v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Ilava, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, alebo elektronicky na adresu: bozena.rendekova@ilava.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Mgr. Jozef Balon, Skala 585, 019 01 Ilava podal žiadosť o vydanie súhlasu  na výrub dreviny  na pozemku: p. č. KN-C 526/1 v k. ú. Ilava  podľa § 47 ods. 3 písm. zákona  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. právne konanie začína dňom 18.02.2019.

-rend-