Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Dátum: 04.04.2019 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_konanie_baginova040419.pdf (0,5 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 


VEREJNÁ VYHLÁŠKA

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Mgr. Marcela Baginová, Pruské 544,018 52 Pruské

(ďalej len "stavebník") dňa 22.3.2019 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

"Rodinný dom o 1 b. j. - bungalov+ inžinierske siete"

na pozemku pare. č. KN 522/1, 522/3 registra "C" v katastrálnom území Ilava. Uvedeným dňom bolo začaté
stavebné konanie.

Mesto Ilava, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní

-hozd-