Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Oznámenie o začatí ÚK a nariadenie ústneho pojednávania

Dátum: 25.10.2018 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_vyhlaska251018.pdf (0,09 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

 VEREJNÁ VYHLÁŠKA


OZNÁMENIE


O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Mesto Ilava, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), začína v zmysle § 18 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)v znení neskorších predpisov na základe rozhodnutia Okresného úradu Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky  zo dňa 10.9.2018 č.j.OU-TN-OVBP2-2018/24149-2/Pa, územné konanie o umiestnení stavby:

 

                             "Miestna komunikácia, inžinierske siete a 28 RD - Ilava, Chrástky"

na pozemku register "C" parc. č. 2036/9, 2036/17, 2036/19, 2036/20, 2036/22, 2043/18, 2043/19, 2043/20, 2043/21, 2043/22, 2043/23, 2043/24, 2043/25, 2043/26, 2043/27, 2043/30, 2043/31, 2043/32, 2043/43, 2045/5, 2046/8, 2048/3, 2048/4, register "E" parc. č. 695/503, 696/503, 697/503, 711, 1121, 1126, 1127, 1128, 1153/505, 5043 v katastrálnom území Ilava. (ďalej len „stavba“). Uvedeným dňom 25.10.2018 bolo začaté územné  konanie.

Navrhovateľom na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby je Ing.Martin Batla, Medňanská 896/19, 019 01 Ilava (ďalej len „navrhovateľ)

 

-mol-