Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Oznámenie začatia správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Dátum: 31.03.2015

 

MESTO ILAVA, podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny      v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Ilava, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, alebo elektronicky na adresu: bozena.rendekova@ilava.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Maroš Novotný, Dlhé Nivy 144/15,  019 01 Ilava, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemku: p. č. KN-C 1263 v k. ú. Klobušice, podľa § 47 ods. 3 písm. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začína dňa  30.03.2015.

-OVaŽP-