Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Pozvánka na plánované MsZ - 24.10.2017

Dátum: 12.10.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf msz_241017.pdf (0,73 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Primátor mesta Ilava
Vás pozýva na plánované MsZ, ktoré sa uskutoční dňa
24.10. 2017 o 16:00 hod. v DK Ilava


Program plánovaného mestského zastupiteľstva:


1. Otvorenie.
2. Určenie zapisovateľov a overovatel'ov zápisnice.
3. Určenie návrhovej komisie.
4. Predloženie a schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva.
5. Prezentácia projektovej dokumentácie na rekonštrukciu verejného osvetlenia.
6. Správa HK z kontroly plnenia uznesení.
7. Správa o kontrolnej činnosti HK od posledného plánovaného zasadnutia MsZ
8. Požiadavky a informácie Finančno-majetkového oddelenia.
9. Protest prokurátora proti VZN č . 1/2010 o podmienkach držania psov na území mesta Ilava a protest prokurátora proti VZN č . 2/2006 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
10. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2010 o podmienkach držania psov na území mesta Ilava
11 . VZN č. 2/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia
12. Dodatok č. 6 k VZN č. 2/2011 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava
13. Požiadavky ostatných komisií
14. Požiadavky Mestských výborov
15. Informácia o podaných grantoch (Rozšírenie MŠ, Envirofond-triedený zber, Modernizácia učební v ZŠ Medňanská, kompostéry, Protipovodňový hlásny systém, Triedený zber)
16. Informácia o ukončení vetvy teplovodu na Medňanskej ul.
17. Rôzne
18. Diskusia
19. Záver.