Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Pozvánka na plánované MsZ dňa 27. 10. 2015

Dátum: 26.10.2015

 
Primátor mesta Ilava

Vás pozýva na plánované MsZ, ktoré sa uskutoční dňa
27.10.2015 o 16:00 hod. v DK Ilava


Program plánovaného mestského zastupiteľstva:

1.Otvorenie
2.Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice
3.Určenie návrhovej komisie
4.Predloženie a schválenie programu rokovania mestského zastupitel'stva.
5.Prerokovanie PHSR za prítomnosti zástupcov MAS Vršatec.
6.Správa o kontrolnej činnosti HK od posledného plánovaného zasadnutia.
7.Kontrola plnenia uznesení od posledného plánovaného zasadnutia.
8.Riešenie parkovacieho systému v centre mesta llava.
9.Návrh VZN č. 1/2015 o určení miesta a času prihlásenia diet'at'a na plnenie povinnej školskej dochádzky.
10.Návrh Dodatku č. 9 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom llava.
11.Návrh Dodatku č. 4 k Zriad'ovacej listine ZUŠ.
12.Delegovanie členov Rady školy ZUŠ za zriad'ovatel'a (na základe výzvy na vol'bu členov do rady školy - nové funkčné obdobie).
13.Požiadavky Finančno-majetkovej komisie.
14.Požiadavky ostatných komisií.
15.Požiadavky Mestských výborov.
16.Diskusia.
17.Záver.
  
V Ilave, dňa 14.10.2015
  
 Ing. Štefan Daško
primátor mesta