Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Pozvánka na plánované MsZ v Ilave

Dátum: 05.06.2013 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_msz_jun2013.pdf (0 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

erb mesta

Primátor mesta Ilava
Vás pozýva na plánované MsZ, ktoré sa uskutoční dňa
18. 6. 2013 o 16:30 hod. v KD lliavka


Program plánovaného mestského zastupiteľstva:

1. Otvorenie.
2. Vol'ba návrhovej komisie.
3. Určenie zapisovatel'ov a overovatel'ov zápisnice.
4. Návrh a schválenie programu.
5. Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení MsZ.
6. Plán práce HK na 2. polrok 2013.
7. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu Mesta Ilava za rok 2012.
8. Správa nezávislého audítora o overení účtovnej závierky Mesta Ilava k 31.12.2012
a správa o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou.
9. Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za rok 2012.
10. Vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava za rok 2012.
11. Ročná hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Ilava za rok 2012.
12. Účtovná závierka Mesta Ilava za rok 2012.
13. Výročná správa o hospodárení mesta a záverečný účet Mesta Ilava za rok 2012.
14. Prerozdelenie hospodárskeho výsledku za rok 2012.
15. Vyhodnotenie rozpočtu Mesta Ilava za l. štvrťrok 2013.
16. Vyhodnotenie rozpočtu TSM Ilava za l. štvrťrok 2013.
15. Požiadavky a informácie Finančno-majetkovej komisie.
16. Dodatok č. 3 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 1/2007 o pravidlách času predaja
v obchode a času prevádzky služieb.
17. Dodatok č. 4 k Zásadám odmeňovania poslancov MsZ mesta Ilava.
18. Požiadavky ostatných komisií pri MsZ v Ilave.
19. Požiadavky mestských výborov.
20. Rôzne.
21. Diskusia.
22. Záver.

V Ilave, dňa 5.6.2013 
 Ing. Štefan Daško
primátor mesta