Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Pozvánka na plánované zasadanie Msz

Dátum: 21.01.2019 | Súbor na stiahnutie: pdf pozvanka_msz_290119.pdf (0,12 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Primátor Mesta Ilava
Vás pozýva na plánované zasadnutie MsZ, ktoré sa uskutoční dňa
29. 01. 2019 o 16:00 hod. v DK Ilava


Program plánovaného zasadnutia mestského zastupiteľstva:

 

1. Otvorenie.

2. Určenie zapisovatel'ov a overovatel'ov zápisnice.

3. Určenie návrhovej komisie.

4. Návrh a schválenie programu zasadnutia mestského zastupitel'stva.

5. Plán kontrolných činností hlavného kontrolóra mesta na l. polrok 2019.

6. Správa hlavného kontrolóra z kontroly plnenia uznesení.

7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Ilava za rok 2018.

8. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra od posledného plánovaného
zastupitel'stva.

9. Požiadavky a informácie Finančno-majetkového oddelenia.

10. Upozornenie prokurátora na dôsledné dodržiavanie zákonných ustanovení pri prevode
vlastníctva nehnutel'ného majetku mesta.

11. Poverenie primátora na zabezpečenie vykonania preventívnych protipožiarnych kontrol.

12. Petícia občanov mesta Ilava za odchytenie psov zdržiavajúcich sa v mestskej časti Sihoť.

13. Zmena členov Mestského výboru Sihoť.

14. Požiadavky komisií pri MsZ v Ilave.

15. Požiadavky mestských výborov pri MsZ v Ilave.

16. Rôzne.

17. Diskusia.

18. Záver.

   

Ing. Viktor Wiedermann
primátor Mesta Ilava
 


V Ilave 15.1.2019