Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Pripomienkovanie návrhov nariadení

Dátum: 05.02.2010

Dňa 23.02.2010 sa uskutoční zasadnutie Mestského zastupiteľstva na ktorom budú na schválenie predložené nasledujúce návrhy nariadení:

           I.       Dodatok č. 1 k organizačnej smernici č. 1/2007 organizačný poriadok a organizačná štruktúra Mestského úradu Ilava

        II.       Dodatok č. 2 k VZN č. 2/2008 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava

     III.       Dodatok č. 5 k VZN č. 2/2005 o nakladaní s odpadom a poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 

Uvedené návrhy môžete pripomienkovať do 18.02.2010 v písomne, elektronicky alebo ústne do zápisnice na adresu: MsÚ Ilava , právnik mesta,  Mierové nám. 16/31, 019 01 Ilava  alebo pravnik@ilava.sk . 

Pripomienkou možno navrhnúť nový text, alebo odporučiť úpravu textu vo forme doplnenia, zmeny, vypustenia alebo spresnenia pôvodného textu.

Návrhy nariadení sa nachádzajú v položke Mestský úrad – Dokumenty – Všeobecne záväzné nariadenia mesta – rok 2010 a Organizačné smernice – rok 2010.