Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Program plánovaného MSZ v Ilave dňa 21.8.2018

Dátum: 17.07.2018

Primátor Mesta Ilava
Vás pozýva na plánované MsZ, ktoré sa uskutoční dňa
21.8. 2018 o 16:00 hod. v KSD Klobušice


Program plánovaného mestského zastupiteľstva:

1. Otvorenie
2. Určenie zapisovateľov a overovateľov zápisnice.
3. Určenie návrhovej komisie.
4. Predloženie a schválenie programu rokovania mestského zastupiteľstva.
5. Správa hlavného kontrolóra o kontrole plnenia uznesení www.ilava.sk
6. Správa o kontrolnej činnosti HK od posledného plánovaného zastupiteľstva
7. Požiadavky a informácie Finančno-majetkového oddelenia.
8. Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp
9. Dodatok č. 1 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2018 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Ilava
10. Dodatok č. 5 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 3/2016 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených mestom Ilava
11. Informácia o aktuálnom stave rozpracovaných grantov ( Kompostery podpis zmluvy a Verejné
obstarávanie, Prístavba MŠ-posudzovanie na SORO, Rekonštrukcia VO- čakanie na stanovisko UVO,
Technologické vybavenie zberného dvora-príprava zmluvy o NFP, Základná škola- schválená dotácia
a zaslaná Zmluva o NFP, Zberný dvor MZP-v štádiu hodnotenia, Grant knižnica).
12. Stanovisko ODI OR PZ k riešeniu dopravnej situácie železničného podjazdu.
13. Požiadavky ostatných komisií
14. Požiadavky mestských výborov pri MsZ Ilava
15. Rôzne
16. Diskusia
17. Záver


V Ilave, dňa 20.7.2018


Ing. Štefan Daško
primátor mesta
www.ilava.sk