Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Program riadneho MsZ dňa 9.2.2016

Dátum: 04.02.2016 | Súbor na stiahnutie: pdf program_msz.pdf (0,13 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Primátor mesta Ilava
Vás pozýva na plánované MsZ, ktoré sa uskutoční dňa
09.02.2016 o 16:00 hod. v DK Ilava

 


Program plánovaného mestského zastupitel'stva:

 • 1. Otvorenie.
 • 2. Určenie zapisovatel'ov a overovatel'ov zápisnice.
 • 3. Určenie návrhovej komisie.
 • 4. Predloženie a schválenie programu rokovania mestského zastupitel'stva.
 • 5. Správa z kontroly plnenia uznesení.
 • 6. Správy o kontrolnej činnosti HK od posledného plánovaného zastupitel'stva.
 • 7. Správa o činnosti hlavného kontrolóra Mesta Ilava za rok 2015.
 • 8. Návrh poslanca Ing. Wiedermanna na riešenie bezzávorového parkovacieho systému v centre mesta Ilava.
 • 9. Návrh občana Miroslava Behana na riešenie bezplatného parkovania v centre mesta Ilava.
 • 10. Požiadavky Finančno-majetkovej komisie.
 • 11. Začlenenie TSM Ilava do organizačnej štruktúry mesta.
 • 11. Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016 o podmienkach poskytovania bytov v bytovom dome
 • 13. Prevádzkový poriadok ihrísk.
 • 14. Správa o činnosti športového referenta.
 • 15. Požiadavky ostatných komisií.
 • 16. Požiadavky Mestských výborov.
 • 17. Rôzne.
 • 18. Diskusia.
 • 19. Záver.
V Ilave, dňa 27.01.2016   Ing. Štefan Daško
primátor mesta