Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

ROZHODNUTIE O ZASTAVENÍ ÚZEMNÉHO KONANIA

Dátum: 11.04.2019 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_zastavenie_konania110419.pdf (0,21 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

M E S T O  I L A V A
Mierové námestie č.16/31, 019 01 Ilava


Č. j.:
538/2713/2019-TS1-20

V Ilave dňa 01. 04. 2019

Vybavuje:

Zdena Hozdeková

ROZHODNUTIE O ZASTAVENÍ ÚZEMNÉHO KONANIA

Mesto Ilava, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5, písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, podľa § 35 ods. 3 stavebného zákona

z a s t a v u j e

územné konanie na stavbu
“Rodinný dom o 1 b. j., studňa, žumpa, vjazd na pozemok + inžinierske siete“
(ďalej len "stavba") na pozemku parc. č. KN 1826/1, 1827/4 registra „C“ v kat. území Ilava, začaté dňa 21. 03. 2019 podaním žiadosti o rozhodnutie o umiestnenie stavby, ktorú podal
Marián Mikula, Ľ. Štúra 374/8, 019 01 Ilava
(ďalej len "stavebník").


-hozd-