Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Rozšírenie logistického centra Kaufland Ilava III.etapa

Dátum: 26.06.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_kaufland_iii.pdf (0,12 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


OZNAM

Navrhovateľ- Immo -Log- SK Alpha s.r.o., Trnavská cesta 41/A, 831 04
Bratislava, v zastúpení PROMA, Ing. Ján Mládenek, Bytčická 16, 010 Ol
Žilina predložil Ministerstvu ŽP SR, sekcia enviromentálneho hodnotenia
a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na ŽP, Nám Ľ.
Štúra l, 812 35 Bratislava podľa §-u 29 o ds. 8 písmena b/ zákona č.
24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v platnom znení
oznámenie o zmene navrhovanej činnosti:

"Rozšírenie logistického centra Kaufland Ilava, III. etapa- zmena"

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti je verejnosti sprístupnený na
MsÚ Ilava, oddelení výstavby a ŽP v pracovných dňoch od 7.00 hod. do
13.00 hod. a v stredu do 16.00 hod. Verejnosť môže doručiť svoje písomné
stanovisko príslušnému orgánu Ministerstva ŽP SR, odbor posudzovania
vplyvov na ŽP, nám. Ľ. Štúra l, 812 35 Bratislava najneskôr do 10

-jan-