Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Rozšírenie logistického centra KAUFLAND Ilava, III.etapa

Dátum: 06.09.2018 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_kauflandiii.pdf (0,56 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


STAVEBNÉ POVOLENIE

Mesto Ilava, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 28.6.2018 podala spoločnosť

Imno-log-SK Alpha,s.r.o., Trnavská cesta 41/A, Bratislava 1,   IČO: 36 531 952

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na stavbu

„Rozšírenie logistického centra KAUFLAND Ilava, III.etapa – Zmena“

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 1818/3, 1818/5, 1818/7, 1818/8, 1818/18, 1818/19, 1818/20, 1818/21, 1818/22, 1818/26, 1818/27, 1818/28, 1818/29, 1818/30, 1818/38, 1818/39, 1818/43, 1818/49, 1818/62, 1818/63, 1819/6, register "E" parc. č. 2035/113 v katastrálnom území Ilava, register "C" parc. č. 501/38, 501/59, 501/68, 501/69, 501/83, 501/84, 501/85, 501/86, 501/87, 505/3, 1448/2 v katastrálnom území Klobušice.

-mol-