Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Schválené VZN o príspevkoch na školách a o spôsobe náhradného zásobovania vodou

Dátum: 24.08.2018

Mestské zastupiteľstvo v Ilave na svojom zasadnutí dňa 21. augusta 2018 podľa ustanovenia § 6  a § 11 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov schvaľuje tento:

Dodatok č. 5 k VZN č. 3/2016 o výške príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Mestom Ilava

 

 Mestské zastupiteľstvo v Ilave sa na svojom zasadnutí dňa 21. augusta 2018 uznieslo podľa § 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 36 ods. 7 písm. c)  zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach  v znení neskorších predpisov na všeobecne záväznom nariadení v tomto znení:

VZN č. 4/2018 o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní žúmp

-prav-