Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011

Dátum: 28.04.2011 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_scitanie_obyvatelstva.pdf (0,13 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

 

sa vykoná na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc z piatka 20. mája na sobotu 21. mája 2011. Vláda Slovenskej republiky svojím nariadením zo dňa 15. decembra 2010 v zmysle § 4 ods. 3 zákona č. 263/2008 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nariadila sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011v čase od 13. mája do 6. júna 2011.

V stanovenom čase sa budú zisťovať údaje:

a) v listinnej podobe od 21. mája 2011 do 6. júna 2011
b) v elektronickej forme od 21. mája 2011 do 29. mája 2011 (termín je kratší z toho dôvodu, aby mohli dokončiť sčítanie aj tí, ktorí elektronickú formu predsa len nevyužijú)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 sa uskutočňuje opäť po desiatich rokoch a výnimočným sa stáva tým, že sa tentoraz uskutočňuje po prvý raz v histórii v tom istom roku vo všetkých štátoch Európskej únie. Cieľom bude zisťovanie rovnakých, respektíve podobných definícií zisťovaných údajov, čím sa zvýši porovnateľnosť výsledkov sčítania.

Ako bude vyzerať sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011 v praxi:

Sčítanie riadi, metodicky usmerňuje a koordinuje Štatistický úrad SR v súčinnosti s príslušnými orgánmi štátnej správy, obvodnými úradmi, obcami a vyššími územnými celkami. Toto štatistické zisťovanie sa týka všetkých obyvateľov okrem cudzincov požívajúcich diplomatické výsady a imunitu.

Do sčítania budú zaradení aj cudzinci, ktorí budú v rozhodujúcom okamihu sčítania na území Slovenskej republiky. Ak sa zdržia menej ako 90 dní, poskytnú údaje len v obmedzenom rozsahu. Sčítanie sa ďalej vzťahuje na každú budovu určenú na bývanie alebo na inú budovu obývanú v rozhodujúcom okamihu sčítania a na byty. V našom meste bolo vytvorených 9 Základných sídelných jednotiek.

Pri ich tvorbe sme vychádzali z posledného sčítania v roku 2001. Každá sídelná jednotka sa skladá z minimálne jedného sčítacieho obvodu. V Ilave máme vytvorených 16 sčítacích obvodov. Pri mestskom úrade bola vytvorená sčítacia komisia, ktorá z predložených žiadostí občanov starostlivo a uvážene vyberala sčítacích komisárov. Práca sčítacieho komisára je náročná a zodpovedná. Sčítací komisári môžu svojou aktivitou, celkovým správaním a profesionálnym vystupovaním pozitivne ovplyvniť záujem obyvateľov o sčítanie. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 bude veľmi podobné sčítaniu pred desiatimi rokmi. Novinkou je možnosť elektronického vyplnenia sčítacích formulárov.

PRED SČÍTANÍM

Sčítací komisári začnú od 13. mája 2011 navštevovať domácnosti, ktoré patria do ich sčítacieho obvodu. Počas výkonu činnosti je sčítací komisár povinný preukazovať sa osobitným poverením, ktoré mu vydal starosta obce alebo príslušný orgán štátnej správy, ak je sčítacím komisárom pre osobitný sčítací obvod. Sčítací komisár odovzdá bývajúcim členom domácnosti sčítacie tlačivá.

Sčítacie tlačivá budú na národnostne zmiešaných územiach k dispozícii okrem štátneho jazyka aj v jazykoch národnostných menšín (maďarskom, rómskom, ukrajinskom a rusínskom), pre slabozrakých a nevidiacich budú vysvetlivky k sčítacím tlačivám v Braillovom písme. Sčítací komisár nevstúpi do domácnosti, pokiaľ ho sami nevyzvete. Poučí Vás o spôsobe vyplnenia sčítacích tlačív a odpovie na Vaše otázky.

Ak ste definitívne rozhodnutý vyplniť sčítacie tlačivá elektronicky, informujte o tom sčítacieho komisára. Od sčítacieho komisára prevezmete tieto sčítacie tlačivá:

A. Údaje o obyvateľovi pre každého člena domácnosti
B. Údaje o byte vyplní jedna osoba za celú bytovú domácnosť
C. Údaje o dome vyplňuje vlastník alebo správca domu za každý dom - za každý dom jedno sčítacie tlačivo

SČÍTANIE

Skôr ako začnete vyplňovať sčítacie tlačivá, prečítajte si vysvetlivky. Mali by Vám pomôcť zapísať údaje úplne, správne a pravdivo. Sčítacie tlačivá vypisujte modrým alebo čiernym perom. Sčítacie tlačivá neskladajte, chráňte ich pred poškodením a zničením. Po prvý raz v histórii si budete môcť vybrať, či sčítacie tlačivá vyplníte v listinnej podobe alebo elektronicky.

PO SČÍTANÍ

Po rozhodujúcom okamihu sčítania sčítací komisár opäť navštívi Vašu domácnosť. Pomôže vyplniť sčítacie tlačivá osobám, ktoré ho o to požiadajú. Skontroluje vypísané tlačivá a v prípade potreby Vás vyzve, aby ste doplnili alebo spresnili údaje. Sčítací komisár vyzbiera vyplnené sčítacie tlačivá od všetkých osôb vo svojom sčítacom obvode, ktoré sa nesčítali elektronicky.

-ra-Podrobnejšie na webovej stránke Štatistického úradu SR

Elektronické vyplnenie sčítacích formulárov