Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Stavebné povolenie - Teľatník

Dátum: 05.12.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_telatn_k.pdf (0,44 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

STAVEBNÉ POVOLENIE

Verejnou vyhláškou

Mesto Ilava, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 6.7.2017 podal

Poľnohospodárske družstvo Dubnica nad Váhom, Kvašovec 1695, 018 41 Dubnica nad Váhom

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66, § 63 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v súlade s § 26 zákona č.71/1976 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na stavbu

„SO 02 Teľatník“

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 631/9 v katastrálnom území Klobušice.

Stavba obsahuje:

Charakter územia

Stavba sa nachádza v katastrálnom území Klobušice, v uzavretom areáli poľnohospodárskeho družstva, cca na kóte 255,00 m.n.m. . Stavebné a technické riešenie  je v súlade s požiadavkami okolitej výstavby a nezasahuje do susedných súkromných pozemkov.

Zastavená plocha:                                   313,60m2

Obostavaný priestor:                             1 476,70 m3

Sklon strechy:                                         10°

Výška hrebeňa strechy od +0,0:            5,035 m

Počet podlaží:                                       1

Počet ustájeného dobytka:                     teliatka do 3. mesiacov - 51 ks