Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Územné rozhodnutie - Obytný súbor Zábreh

Dátum: 13.08.2018 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_subor_zabreh.pdf (0,85 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

 

Mesto Ilava, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 6.12.2017 podala spoločnosť

                   EXCUDIT,s.r.o., Kukučínova 475/4, 019 01 Ilava, IČO: 50 010 891

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y

„Obytný súbor Zábreh“

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 488/2, register "C" parc. č. 488/3, register "C" parc. č. 489/2,  register "C" parc. č. 489/3,  register "C" parc. č. 1000, register "C" parc. č. 1031, register "E" parc. č. 173/101, register "E" parc. č. 173/201, register "E" parc. č. 173/202 v katastrálnom území Klobušice, register "E" parc. č. 679/1 v katastrálnom území Klobušice.


-mol-