Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Územný plán obce Slávnica

Dátum: 29.09.2016 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_slavnica.pdf (0,13 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


OZNAM

Obstarávateľ - Obec Slavnica, Obecný úrad, 018 54 Slavnica 209
v zastúpení Ing. Annou Prekopovou., starostkou obce predložil
Okresnému úrad Ilava, odboru starostlivosti o ŽP, Mierové námestie 81/18,
Ilava podľa §-u 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov Správu o hodnotení
strategického dokumentu spolu s návrhom strategického dokumentu:

"Územný plán obce Slavnica"

Správa o hodnotení strategického dokumentu spolu s návrhom
strategického dokumentu je možné konzultovat' na Okresnom úrade Ilava,
odbor starostlivosti o ŽP, Mierové námestie 81/18, 019 Ol Ilava, kontaktná
osoba Ing. Grajcaríková.


V Ilave dňa 29. 10. 2016

Vyvesené dňa 29. 10. 2016

Zvesené dňa 21. 10. 2016

Ing. Stanislav Janušek
odd. výstavby a ŽP