Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Verejná vyhláška

Dátum: 13.07.2018 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_vyhlaska130718.pdf (0,32 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

 

Mesto Ilava, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 24.1.2017 podala spoločnosť

„MK CAR,s.r.o., Bitarová 301, 010 04 Žilina“   IČO: 36 438 821

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y

„Nájomný bytový dom, novostavba“

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 719/7, register "C" parc. č. 719/23, register "C" parc. č. 719/24, register "C" parc. č. 719/26, register "C" parc. č. 719/27, register "C" parc. č. 719/28, register "C" parc. č. 719/29, register "C" parc. č. 719/30 v katastrálnom území Ilava.

-mol-