Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Verejná vyhláška

Dátum: 24.01.2019 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_telekom240119.pdf (0,38 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 


Vec:

Oprava inej zrejmej nesprávnosti v písomnom vyhotovení územného rozhodnutia č.j.172/228/2019-TS1-20 zo dňa 16.01.2019  o umiestnení verejnej telekomunikačnej stavby „INS_FTTH_ILAV_Ilava_Klobušice_Revízia“  v kat.území Klobušice.

 

 

 

            Mesto Ilava ako príslušný stavebný úrad podľa   § 117 odst.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č.608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov,

 

                                                        o p r a v u j e

 

podľa § 47 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) v územnom rozhodnutí č.j. 172/228/2019-TS1-20 o umiestnení stavby „INS_FTTH_ILAV_Ilava_Klobušice_Revízia   , ktoré vydalo Mesto Ilava dňa 16.01.2019.

 

 

-mol-