Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Dátum: 02.04.2019 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_stavby__dokoncenie.pdf (0,33 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

       ROZHODNUTIE O POVOLENÍ ZMENY STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM

 

Mesto Ilava, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), preskúmal žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením, ktorú dňa 17.1.2019 podali

Vlastníci bytov a nebytových priestorov, Kukučínova 691/41, 019 01  Ilava v zastúpení

spoločnosťou ILFES,s.r.o., Štúrová 753/68, 019 01 Ilava    IČO: 36 295 710

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania podľa § 68 stavebného zákona

p o v o ľ u j e

zmenu stavby pred jej dokončením, stavby

„Stavebné úpravy bytového domu Kukučínova 691- Ilava“

 

-mol-