Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Verejná vyhláška

Dátum: 29.04.2019 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_oznam290419.pdf (0,12 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O ZMENE STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM

Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

(ďalej len "stavebník") dňa 12. 04. 2019 podal žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej dokončením na
stavbu:

"10733 - ILAV A-KLOBUŠICE, ZAHUSTENIE TS A ROZŠÍRENIE NNK"

(ďalej len "stavba") na pozemku pare. č. KN 701/2 (KNE 5002) registra "C" v katastrálnom území
Klobušice. Uvedeným dňom bolo začaté konanie o zmene stavby pred jej dokončením. Mesto Ilava vydal na
stavbu stavebné povolenie dňa 25.4.2018 pod č.sp. 394/2018. 

-hozd-