Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Verejná vyhláška

Dátum: 09.05.2019 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_zastavenie_uk090519.pdf (0,2 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE O ZASTAVENÍ ÚZEMNÉHO KONANIA

Mesto Ilava, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), podľa § 35 ods. 4 stavebného zákona v súlade s § 30 ods. b) zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

z a s t a v u j e

územné konanie o umiestnení stavby
„Miestna komunikácia, inžinierske siete a 28 RD - Ilava, Chrástky“
(ďalej len "stavba") na pozemkoch register "C" parc. č. 2036/9, register "C" parc. č. 2036/17, register "C" parc. č. 2036/19, register "C" parc. č. 2036/20, register "C" parc. č. 2036/22, register "C" parc. č. 2043/18, register "C" parc. č. 2043/19, register "C" parc. č. 2043/20, register "C" parc. č. 2043/21, register "C" parc. č.2043/23, register "C" parc. č.2043/26, register "C" parc. č. 2043/31, register "C" parc. č. 2045/5, register "C" parc. č 2048/3, register "E" parc. č. 695/503, register "E" parc. č.2043/22, register "C" parc. 2043/25, register "C" parc. 2043/30, register "C" parc. 2043/43, register "C" parc. č. č.2043/24, register "C" parc. 2043/27, register "C" parc. 2043/32, register "C" parc. 2046/8, register "C" parc. 696/503, register "E" parc. 697/503, register "E" parc. č. 711, register "E" parc. č. 1121, register "E" parc. č. 1126, register "E" parc. č. 1127, register "E" parc. č. 1128, register "E" parc. č. 1153/505, register "E" parc. č. 5043 v katastrálnom území Ilava.

-mol-