Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Verejná vyhláška - KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE

Dátum: 04.07.2018 | Súbor na stiahnutie: pdf kolauda_n__rozhodnutie.pdf (0,23 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Mesto Ilava, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v kolaudačnom konaní preskúmal podľa § 81 stavebného zákona návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia, ktorý dňa 25.5.2018 podal stavebník

Stredoslovenská distribučná,a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151

v zastúpení spoločnosťou SlovEnergy, s.r.o., M.R.Štefánika 71, 010 01 Žilina, IČO: 44 172 087

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto preskúmania podľa § 82 stavebného zákona a § 20 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

p o v o ľ u j e   u ž í v a n i e

stavby

„8625 - Ilava, Klobušice, Rekonštrukcia NNS a rozšírenie NNK pre IBV“

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 631/30, 1240/3, 1240/4, 1241/1, 1241/4, 1241/8, 1242/2, 1242/6, 1243/1, 1243/5, 1243/6, 1243/7, 1243/8, 1294, register "E" parc. č. 107/1, 113/1, 113/2, 113/3 v katastrálnom území Klobušice.

-mol-