Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Nájomný bytový dom,novostavba

Dátum: 03.12.2018

M E S T O   I L A V A

Mestský úrad, Mierové námestie č.16/31, 019 01 Ilava

 

 

Č. j.:

1259/9002/2018 –TS1-20

 

V Ilave dňa 3.12.2018

 

Vybavuje:

Ing. Ladislav Molitor

 

 

 

 

           

 

 

 VEREJNÁ VYHLÁŠKA

 

OZNÁMENIE

O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

 

Spoločnosť       MK CAR,s.r.o., Bitarová 301, 010 04 Žilina, IČO: 36 438 821  v zastúpení

spoločnosťou    K project, s.r.o., Lúky 528/1, 013 14 Kamenná Poruba,  IČO: 48 255 866

(ďalej len "žiadateľ") dňa  7.12.2016 podal žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu:

„Nájomný bytový dom,novostavba „

na pozemku register "C" parc. č. 719/7, 719/12, 719/23, 719/24, 719/26, 719/27, 719/28, 719/29, 719/30 v katastrálnom území Ilava. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie. Keďže žiadosť neposkytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, stavebný úrad vyzval žiadateľa, aby žiadosť doplnil a konanie bolo súčastne prerušené. Žiadosť bola doplnená dňa 30.11.2018.

 Mesto Ilava, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), oznamuje v súlade s ustanovením § 61 ods. 1 stavebného zákona začatie stavebného konania a súčasne nariaďuje na prerokovanie predloženej žiadosti ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

                                                        na deň 20.12.2018   o 9,00  hodine

so stretnutím pozvaných v zasadačke stavebného úradu č.dv.229, 2 – poschodie, Mierové námestie č.81/18 v Ilave, a následne na mieste stavby.

Účastníci stavebného konania môžu svoje námietky uplatniť najneskôr pri tomto ústnom pojednávaní, inak sa na ne nebude prihliadať. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté orgány a organizácie,  inak podľa § 60 ods. 5 stavebného zákona bude považované ich stanovisko za kladné. Účastníci konania môžu nahliadnuť do podkladov rozhodnutia (Mesto Ilava, úradné dni: Po a Št:7-15, St:7-16.30, Pi:7-13.30 utorok nestránkový deň).

Poučenie:

Účastníci konania sa môžu pred vydaním rozhodnutia vyjadriť k jeho podkladom, prípadne navrhnúť ich doplnenie najneskôr na ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne K pripomienkam a námietkam, ktoré boli alebo mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokovaní územného plánu zóny, sa podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona nebude prihliadať. Ak dotknutý orgán v lehote najneskôr na ústnom pojednávaní neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak si niektorý z účastníkov konania zvolí svojho zástupcu, tento zástupca musí predložiť písomnú plnú moc s overeným podpisom toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať.

 

 

 

 

Ing. Štefan Daško
primátor mesta

 

 

Toto oznámenie  musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.

 

Vyvesené dňa: ..............................                            Zvesené dňa: ....................................

 

 

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

 

 

Doručí sa:

účastníci (doručenky do vlast. r.)
1. MK CAR,s.r.o., Bitarová 301, 010 04 Žilina
2. K project,s.r.o., Lúky 528/1, 013 14 Horná Poruba
3. Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01
4. Pivovar Ilava,s.r.o., Pivovarská 453/58, 019 01 Ilava

 ostatní
5. OÚ Ilava, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, 019 01  Ilava
6. OÚ Ilava - odbor krízového riadenia, Mierové námestie 81/18, 019 01  Ilava
7. OÚ Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova  3, 911 01  Trenčín
8. Správa ciest TSK, Brnianska 3, 911 05  Trenčín
9. Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47  Žilina
10. SVP š.p., Povodie stredného Váhu I, Nimnica č.1/97, 020 71 Nimnica
11. SWAN, a.s., Borská 6, 841 04  Bratislava
12. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20 A, 911 01  Trenčín
13. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava
14. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Nová 133, 017 01  Považská Bystrica
15. Dopravný úrad, Letisko M.R.Štefánika, 823 05 Bratislava
16. Slovenská správa ciest, Miletičova 19, 826 19 Bratislava
17. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne, Jesenského 36, 911 01  Trenčín
18. OR Policajného zboru SR, Okresný dopravný inšpektorát, Kvetná súp. č. 7, 911 42  Trenčín
19. TÜV SÜD Slovakia, s.r.o., Lazovná súp. č. 69, 974 01  Banská Bystrica
20. MV SR, Centrum podpory Trenčín, Oddelenie telekomunikačných služieb, Jilemnického 1, 911 42  Trenčín
21. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, Ul. J. Červeňa 34, 971 06  Prievidza

22. SPP – Distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava

 

-mol-