Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

VEREJNÁ VYHLÁŠKA o začatí ÚK

Dátum: 17.10.2018 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_bytovy_dom32.pdf (0,21 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA


KRAPS, s.r.o., SNP 900/13, 019 01 Ilava, IČO:43 862 489
 v zastúpení Branislav Kutej, Tulipánová 1795/9, 020 01 Púchov

(ďalej len "navrhovateľ") podal dňa 25.6.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby:

„Bytový dom - 32 b.j.“

 

na pozemku register "C" parc. č. 2053/85, 2053/104, 2053/106, 2053/107 v katastrálnom území Ilava.

 

Uvedeným dňom podania návrhu bolo začaté územné  konanie. Keďže predložený návrh nestačil na riadne a spoľahlivé posúdenie, navrhovateľ bol dňa 4.7.2018 vyzvaný výzvou č.j.757/6177/2018-TS1-20, aby návrh doplnil a konanie bolo zároveň prerušené do dňa 31.8.2018. Dňa 23.8.2018 navrhovateľ požiadal o predĺženie termínu, žiadosti stavebný úrad vyhovel a rozhodnutím č.j.757/7100/2018-TS1-20 zo dňa 3.9.2018 termín na predloženie dokladov bol predĺžený do dňa 31.10.2018. Návrh bol doplnený dňa 12.10.2018.

 

Mesto Ilava, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), oznamuje v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a organizáciám, ako aj známym účastníkom  konania a  súčasne nariaďuje za účelom  prerokovania tohto návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním

 

                                                          na deň 06.11.2018  o 9,00  hodine

 

so stretnutím pozvaných v zasadačke stav. úradu č.dv.229, 2 – poschodie, Mierové námestie 81/18 v Ilave.

 

 

-mol-