Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Verejná vyhláška - optická komunikačná sieť

Dátum: 18.05.2018 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_opticka_siet.pdf (0,31 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


 VEREJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

 

Mesto Ilava, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 20.3.2018 podala spoločnosť

Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62  Bratislava, IČO: 35 763 469v zastúpení spoločnosťou

Huawei Technologies (Slovak), s.r.o., Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO 36 653 373

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y

„INS-FTTH-IL-Ilava Ľ.Štúra“   Optická komunikačná sieť

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 726/12, register "C" parc. č. 750/2, register "C" parc. č. 756/1, register "C" parc. č. 821/17, register "C" parc. č. 822/5, register "C" parc. č. 900/1, register "C" parc. č. 900/5, register "E" parc. č. 194/1, register "E" parc. č. 2062/3, register "E" parc. č. 2075/45, register "E" parc. č. 2075/47, register "E" parc. č. 2075/52, register "E" parc. č. 2075/56, register "E" parc. č. 5046/501, register "E" parc. č. 5048, register "E" parc. č. 5054/508 v katastrálnom území Ilava.

-mol-