Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Verejná vyhláška - Rozhodnutie

Dátum: 20.02.2019 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_rozhodnutie_stavba.pdf (0,64 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 61 zákona č . 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č . 37211990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení a ako špeciálny stavebný úrad podľa § 120 zákona č. 5011976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších právnych predpisov (stavebný zákon), v súlade so zákonom č. 7111967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok) žiadateľovi:

so sídlom:
IČO: 48 276 227
IDEA Ilava s.r.o.
Lieskovec 816/93, 018 41 Dubnica nad Váhom

povoľuje zmenu stavby pred dokončením

-mol-