Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Slovak Telekom

Dátum: 14.06.2018 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_vyhlaska140618.pdf (4,77 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


VEREJNÁ VYHLÁŠKA, ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE


Mesto Ilava, ako stavebný úrad príslušný podl'a § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné konanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom planovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v územnom konaní posúdil podľ'a § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 3.5.2018 podal

Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, ktorého zastupuje PROFI NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48,911 OS Trenčín

(ďalej len "navrhovateľ'"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39 a stavebného zákona a § 4.
vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení stavby

IL_FTTH_IBV Klobušice_Záhumnie
(d'alej len "stavba") na pozemku parc. č. KN 1137, 1140/2, 114112 registra "C", parc. č. KN 5002 registra
"E" v katastrálnom území Klobušice.

-hozd-