Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Verejná vyhláška - Slovak Telekom a.s

Dátum: 16.05.2018 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_vyhlaska160518.pdf (0,38 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.OZNÁMENIE
O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA


Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469
ktorého zastupuje PROFI NETWORK, s.r.o., Bratislavská 117/48, 911 05 Trenčín, IČO: 36299448
(ďalej len "navrhovate!'") podal dňa 3.5.2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení
stavby:

"IL FTTH IBV Klobušice-Záhumnie"

na pozemku parc. č. KN 1140/2, 114112, 1137 registra "C", parc. č. 5002 register "C" v
katastrálnom území Klobušice ako líniová stavba. Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie.

-hozd-