Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

Dátum: 14.05.2018 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_vyhlaska140518.pdf (0,38 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Mesto Ilava, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 8.2.2018 podal


KRAPS,s.r.o., Kukučínová 475/4, 019 01 Ilava

(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania vydáva podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona


s t a v e b n é   p o v o l e n i e

na objekt: "SO 10 Verejné osvetlenie"       stavby Obytná zóna  Rezidencia Záhumnie

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 1137, 1140/2, 1141/1, 1141/2, 1141/3, register "E" parc. č. 5002 v katastrálnom území Klobušice.

-mol-