Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie

Dátum: 14.05.2019 | Súbor na stiahnutie: pdf verejna_140519.pdf (0,74 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - STAVEBNÉ POVOLENIE

V Ilave dňa 09. 05.2019

Mesto Ilava, ako príslušný stavebný úrad podľa§ 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), vykonávajúci
prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štáítnej správe pre územné
plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v stavebnom konaní preskúmal podľa§ 62
stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie, ktorú dňa 22. 03.2019 podal
Mgr. Marcela Baginová, Pruské 544,018 52 Pruské
(ďalej len "stavebník"), a na základe tohto preskúmania podľa § 66 stavebného zákona a § 10 vyhlášky č.
453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona
po voľuje u s k u t očn iť
stavbu
"Rodinný dom o 1 b. j. - bungalov+ inžinierske siete"
(ďalej len "stavba") na pozemku pare. č. KN 522/1 registra "C" v katastrálnom území Ilava. (200 rn2)

-hozd-