Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Verejná výhláška - UZ (14.12)

Dátum: 29.11.2018 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_chrastky.pdf (0,47 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Mesto Ilava, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, konanie bolo začaté stavebným úradom v zmysle § 18 ods. 1 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)  dňa 25.10.2018, navrhovateľom na vydanie  rozhodnutia o umiestnení stavby je

 

                             Ing.Martin Batla, Medňanská 896/19, 019 01 Ilava,

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y

"Miestna komunikácia, inžinierske siete a 28 RD - Ilava, Chrástky"

-mol-