Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie

Dátum: 12.04.2019 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_plynovod120419.pdf (0,43 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

Mesto Ilava, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 6.3.2019 podala spoločnosť

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11  Bratislava, IČO: 35 910 739

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   l í n i o v e j    s t a v b y

„Rekonštrukcia plynovodov Ilava, Pivovarská, 1.sc, UO00461“

(ďalej len "stavba") v kat. území Ilava, v oblasti ulíc Štúrova, Sládkovičova, Hviezdoslavova, Štefánikova, kpt.Nálepku  mesta Ilava.

-mol-