Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Dátum: 02.05.2019 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_oznam020519.pdf (0,66 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Mesto Ilava, ako príslušný stavebný úrad podľa§ 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5, písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 6.3.2019 podala spoločnosť 

SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, IČO: 35 910 739 

(ďalej len "navrhovatel'"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby

,,Rekonštrukcia plynovodov Ilava, Pivovarská, 2.sc, 0000461, 1. čast"'
(ďalej len "stavba") v kat. území Ilava, v oblasti ulíc Pivovarská, Medňanská, Jesenského, Hollého, Kalinčiaka, Kukučínova a Slovenského národného povstania mesta Ilava. 

-hozd-