Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Verejná vyhláška - Územné rozhodnutie (5.12)

Dátum: 20.11.2018 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_hanon_phase5.pdf (0,39 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


Mesto Ilava, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 29.10.2018 podal

 

Hanon Systems Slovakia,s.r.o., Ľ.Štúra 1033/78, 019 01 Ilava

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

r o z h o d n u t i e   o   u m i e s t n e n í   s t a v b y

"Hanon Ilava - Plant 2 a 3 - Phase 5"

Objekty – SO 06.1 Komunikácie a spevnené plochy;   SO 06.2 Dažďová kanalizácia

                  SO 08.1 Komunikácie a spevnené plochy;  SO 06.2 Dažďová kanalizácia

(ďalej len "stavba") na pozemku register "C" parc. č. 1818/49, register "C" parc. č. 1818/68, register "C" parc. č. 1818/81 v katastrálnom území Ilava.


-mol-