Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Voľby do VÚC 2017

Dátum: 04.07.2017 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_vuc2017.pdf (0,2 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Voľby do orgánov samosprávnych kajov

Informácie pre voliča


I.
Dátum a čas konania volieb Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú
v sobotu 4. novembra 2017 od 7:00 do 22:00 h.

II.
Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec,
ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt
vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej
Jen "obyvateľ samosprávneho kraja") a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je
- zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
- výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu .

III.
Právo byť volený

Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja,
ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu,
v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.
Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr
v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byt' volený je
- výkon trestu odňatia slobody,
- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV.
Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov
je zapísaný.
Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju
totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.
Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi
dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby predsedu
samosprávneho kraja a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta alebo mestskej
časti). Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným
podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích
lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov,
okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie: anna.riecka@ilava.sk

-odd. Evidencie obyvateľov-