Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Výberové konanie na funkciu riaditeľa/ky ZŠ Medňanská

Dátum: 05.05.2014 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_vyberove_zs.pdf (0,32 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


erbMESTO ILAVA
zastúpené Ing. Štefanom Daškom, primátorom mesta
  


v y h l a s u j e

v zmysle § 4  ods. 1 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov


výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Základnej školy, Medňanská 514/5, 019 01 Ilava


Kvalifikačné a ostatné predpoklady:

 • Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa požadovaného študijného odboru pre základné školy v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
 • Najmenej 5 rokov pedagogickej praxe ku dňu uskutočnenia výberového konania
 • Vykonanie prvej atestácie (alebo l. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhradnej formy)
 • Bezúhonnosť
 • Zdravotná spôsobilosť (telesná a duševná)
 • Ovládanie štátneho jazyka

 

Ďalšie požiadavky:

 • Znalosť príslušnej legislatívy
 • Organizačné, riadiace a komunikačné schopnosti
 • Osobnostné a morálne predpoklady
 • Znalosť práce s PC

 

Zoznam požadovaných dokladov do výberového konania:

 • Žiadosť o účasť na výberovom konaní
 • Overené kópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní
 • Overená kópia dokladu o absolvovaní I. atestácie (alebo 1. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady)
 • Profesijný životopis (vrátane písomného a telef. kontaktu)
 • Potvrdenie preukazujúce minimálne 5 rokov pedagogickej praxe
 • Doklad o preukázaní bezúhonnosti – výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace)
 • Písomný návrh koncepcie rozvoja základnej školy (rozsah max. 5 strán)
 • Súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov s vyplneným menným zoznamom fotokópií úradných dokumentov na priloženom tlačive. (Tlačivo je k dispozícii na internetovej stránke mesta www.ilava.sk alebo na personálnom referáte Mestského úradu v Ilave.)


Písomnú žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi zasielajte v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa a označením hesla „Výberové konanie ZŠ – Neotvárať“ na adresu: Mesto Ilava, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava alebo osobne do podateľne Mestského úradu v Ilave do termínu 10.6.2014 do 14.00 hodiny (to je posledný termín, ktorý môže byť uvedený na pečiatke z podateľne MsÚ).

Termín, čas a miesto výberového konania bude oznámený písomne radou školy každému uchádzačovi, ktorý splnil podmienky, a to najmenej 7 dní pred uskutočnením výberového konania.

                                                                            

V Ilave, dňa 05.05.2014   
 Ing. Štefan Daško
primátor mesta

 

Príloha - Tlačivo pre uchádzačov

Súhlas so spracúvaním osobných údajov - výberové konanie:

(v súbore .rtf) (v súbore .pdf)