Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Vydanie súhlasu na výrub drevín - PROGRAM spol. s.r.o.

Dátum: 11.09.2017


MESTO ILAVA, podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny  v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Ilava, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, alebo elektronicky na adresu: bozena.rendekova@ilava.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: PROGRAM spol. s.r.o., Brnianska 10, 911 05 Trenčín, IČO: 17640415,  podala žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  na pozemku: p. č. KN-C 2 v k. ú. Klobušice  podľa   § 47 ods. 3 písm. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začína dňom 11.09.2017.

-rend-