Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Vyhláška o zastavení územného konania

Dátum: 18.10.2018 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_zastavenie_konania.pdf (0,22 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

 

VEREJNÁ  VYHLÁŠKA

ROZHODNUTIE O ZASTAVENÍ ÚZEMNÉHO KONANIA

Mesto Ilava, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), podľa ust. § 30 ods. 1 písm. h)  zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov

z a s t a v u j e

územné konanie o umiestnení  stavby

„Hanon Ilava  -Plant 2 a 3 - Phase 5 „

 

-mol-