Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Začatie správneho konania - IDEA Ilava s.r.o

Dátum: 26.08.2016

 

MESTO ILAVA, podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Ilava, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, alebo elektronicky na adresu: bozena.rendekova@ilava.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: IDEA ILAVA s.r.o., v zastúpení konateľa Ing. Ľuboša Jakúbka, Lieskovec 816/93, 018 41 Dubnica nad Váhom, žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín na pozemku: p. č. KN-C 724/3, 724/5, 724/7,726/7 v k. ú. Ilava, podľa § 47 ods. 3 písm. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začína dňa  25.08.2016.

-rend-