Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Začatie správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny

Dátum: 31.03.2016


MESTO ILAVA, podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Ilava, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, alebo elektronicky na adresu: bozena.rendekova@ilava.sk v lehote 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Simonetta Turčeková, Kpt. Nálepku 178, 019 01 Ilava, žiada o vydanie súhlasu  na výrub drevín na pozemku: p. č. KN-C 877 v k. ú. Ilava, podľa   § 47 ods. 3 písm. zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začína dňom 31.03.2016.

Mgr. Božena Rendeková
OVaŽP - ŠFRB