Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Začatie správneho konania vo veci výrubu drevín na mestskom pozemku

Dátum: 09.03.2015

 

MESTO ILAVA, podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny      v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Mesto Ilava, oddelenie výstavby a životného prostredia, Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava, alebo elektronicky na adresu: bozena.rendekova@ilava.sk v lehote           5 pracovných dní od zverejnenia informácie.

Žiadateľ: Technické služby mesta v zastúpení Ing. Petrom Kočkárom, Hurbanova 132/26,  019 01 Ilava, IČO 00 356 948 žiada o vydanie súhlasu na výrub drevín na mestskom pozemku: p. č. KN-C 756/1 v k. ú. Ilava, podľa § 47 ods. 3 písm. zákona č. 543/2002 Z. z.     o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Správne konanie začína dňa  09.03.2015.

-OVaŽP-