Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zámer k odpredaju nehnuteľnosti

Dátum: 19.11.2012 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_zamer_odpredaj_pozemku.pdf (0,12 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.

Zámer
k odpredaju časti nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Ilava – časti pozemku KN – C parc. č. 373/3v k. ú. Ilava 

 

            Mesto Ilava je vlastníkom nehnuteľnosti a to pozemku KN – C parc. č. 373/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 255 m2, zapísaného na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava.

            Dňa 10.10.2012 podali vlastníci susednej nehnuteľnosti p. Ing. Adolf Bagin a manž. Antónia, obaja bytom Jesenského 525/1, 019 01 Ilava, žiadosť o odkúpenie časti horeuvedenej nehnuteľnosti a to časti smerom k bytovému domu s. č. 518 na ulici Medňanskej ( zvyšná časť je súčasťou chodníka na ulici Jesenského ).

            Po prerokovaní v stavebnej a finančno – majetkovej komisii a následne na porade poslancov, bude žiadosť predložená poslancom MZ na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Ilave, ktoré sa bude konať dňa 11.12.2012.

            V prípade schválenia žiadosti bude odpredaj realizovaný v súlade s bodom e, odst. 8, § 90 Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ( ako prípad osobitného zreteľa ), nakoľko cez pozemok KN – C parc. č. 373/3 je realizovaný vstup na pozemky žiadateľov a tento nie je možné odpredať inému záujemcovi.