Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zámer k odpredaju nehnuteľností

Dátum: 30.05.2013 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_zamer_budovy.pdf (0,14 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


ZÁMER
k odpredaju nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Ilava a to pozemkov KN – C parc. č. 1415/6, parc.
č. 1415/7 a hospodárskej budovy s. č. 1 927

 

Mesto Ilava je vlastníkom nehnuteľností a to

           ·           pozemku KN – C parc. č. 1415/6 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 6 m2,

           ·           pozemku KN – C parc. č. 1415/7 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 136 m2,

           ·           hospodárskej budovy s. č. 1 927 situovanej na pozemku KN – C parc. č. 1415/6 a parc. č. 1415/7, zapísaných na Správe katastra Ilava na LV č. 1 500 v k. ú. Ilava.

Fyzické osoby a to vlastníci bytov bytového domu s. č. 242 na ulici Kpt. Nálepku požiadali Mesto Ilava o kúpu horeuvedených nehnuteľností a v žiadosti uviedli:

         ·           stavba hospodárskej budovy bola postavená v roku 1949 ako doplnková stavba bytového domu s. č. 242 a slúžila ako kuríny a práčovňa,

         ·           stavba ku dnešnému dňu bola užívaná vlastníkmi bytového domu s. č. 242,

         ·           vzhľadom na nedoriešenie vlastníckych práv k hospodárskej budove na tejto nebola dostatočne vykonávaná údržba, predovšetkým strešná konštrukcia je v dezolátnom stave a vyžaduje komplexnú rekonštrukciu.

Nakoľko uvedené nehnuteľnosti Mesto Ilava neplánuje v budúcnosti využívať, bude na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Ilave, ktoré sa bude konať dňa 18.06.2013 poslancom MZ predložený návrh na schválenie odpredaja citovaných nehnuteľností vlastníkom bytov bytového domu s. č. 242, ktorí o kúpu prejavili záujem. V prípade schválenia bude odpredaj realizovaný v súlade s písm. e) odst. 8, § 9a Zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ( Zákona NR SR č. 258/2009 Z. z. ).

Vypracoval: Ing. Jiří Slavík