Preskočiť na obsah
ENGLISH INFO
Grafická verzia - Verzia pre slabozrakých - Textová verzia Odoberať RSS RSS

Zámer k odpredaju nehnuteľnosti

Dátum: 02.12.2013 | Súbor na stiahnutie: pdf tab_zamer_dlhenivy.pdf (0,12 Mb)
Pokiaľ nemáte na svojom počítači nainštalovaný prehliadač PDF, môžete si ho zadarmo stiahnuť zo stránok Foxit software.


ZÁMER
k budúcemu odpredaju časti nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Ilava a to pozemku KN – E parc. č. 107/1 v súvislosti s plánovanou realizáciou stavby „Zahustenie TS Dlhé Nivy“


Mesto Ilava je vlastníkom nehnuteľnosti a to pozemku KN – E parc. č. 107/1 – ostatné plochy o výmere 1 364 m2, zapísaného na Katastrálnom odbore Okresného úradu Ilava na LV č. 1 327 v k. ú. Klobušice.

Právnická osoba Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s. so sídlom Pri Rajčianke 2 927/8, 010 47 Žilina plánuje v budúcnosti realizovať stavbu „Zahustenie TS Dlhé Nivy“, ktorou bude horeuvedený pozemok dotknutý výstavbou nového energetického zariadenia        ( trafostanice ) a to v rozsahu cca 25 m2.

Z uvedeného dôvodu bude na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Ilave, ktoré        sa bude konať dňa 17.12.2013 predložený poslancom MZ v Ilave návrh na uznesenie, ktorým MZ v Ilave schváli uzavretie zmluvy o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, ktorou v budúcnosti   ( po realizácii stavby ) Mesto Ilava odpredá časť pozemku KN – E parc. č. 107/1 o výmere cca 25 m2 budúcemu vlastníkovi stavby – Stredoslovenská energetika – Distribúcia a.s.. Presná výmera bude stanovená porealizačným zameraním stavby ( geometrickým plánom ) a cena za odpredávanú nehnuteľnosť bude stanovená znaleckým posudkom v čase predaja.

-FMO-